KimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicom

KimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicom

Allmänna villkor och avtalsunderlag

§ 1 Allmänt

1.1 Följande allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna villkor" eller "Allmänna villkor") gäller för alla avtal (i skriftlig eller elektronisk form) mellan Kimicom och dess kund.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för personer som inte är konsumenter i den mening som avses i § 13 BGB.

1.3 Dessa allmänna villkor gäller även för alla framtida affärsrelationer mellan Kimicom och kunden, även om de inte uttryckligen har avtalats på nytt.

1.4 Avvikande allmänna villkor från kunden erkänns inte - om de inte uttryckligen har avtalats skriftligen - och blir därför inte en del av avtalet.

1.5 Tilläggsavtal av alla slag är bindande endast om de har registrerats och bekräftats skriftligen.

1.6 Allmänna villkor finns tillgängliga för inspektion på Kimicoms säte och finns även tillgängliga online på webbplatsen (www.kimicom.de/agb). På separat begäran av kunden skickar Kimicom dessa allmänna villkor till kunden i textform (brev, fax, e-post). Genom att ingå ett avtal med Kimicom bekräftar kunden att han/hon har haft rimliga möjligheter att få full kännedom om innehållet i de allmänna villkoren och att han/hon uttryckligen godkänner dem.

§ 2 Erbjudande och ingående av avtal

2.1 Erbjudanden från Kimicom är i allmänhet icke-bindande om inget annat anges eller avtalas. Genom att kunden skriftligen godkänner erbjudandet eller betalar 50 % av den erbjudna volymen, ingås ett juridiskt bindande avtal.

2.2 Kimicom binder sig - om inget annat avtalats - i princip till erbjudanden i 10 dagar (från och med dagen för erbjudandet). När dessa 10 dagar har gått ut - utan resultat - är erbjudandet ogiltigt.

§ 3 Avtalets giltighetstid och uppsägning

3.1 Om avtalen är serviceavtal med fast eller obestämd löptid kan de när som helst sägas upp av endera parten med en uppsägningstid på 3 månader (om inte annat uttryckligen överenskommits). Den överenskomna minimitiden (om sådan finns) påverkas inte av denna uppsägningsrätt.

3.2 När det gäller avtal där webbplatserna och onlinebutikerna hyrs ska löptiden automatiskt förlängas med 12 månader om de inte sägs upp minst 3 månader före utgången av den överenskomna minimilöptiden (om sådan finns).

3.2 Om kunden frånträder ett avtal av skäl som Kimicom inte kan tillskrivas, gäller skadestånd med ett belopp som motsvarar de kostnader som Kimicom bevisligen har haft. Eventuella utestående fakturor som Kimicom redan har utfärdat till kunden påverkas inte av detta.

3.3 Rätten att säga upp avtalet i förtid av goda skäl förblir oförändrad. En sådan god anledning ska anses föreligga särskilt om kunden är i dröjsmål med att betala två månadsbelopp, om en av avtalsparterna är insolvent eller om kunden bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse trots föregående skriftlig varning. 3.4 Alla meddelanden om uppsägning måste vara skriftliga.

§ 4 Tjänsternas omfattning, beställning till tredje part

4.1 Tjänsternas omfattning följer av Kimicoms erbjudande eller av den produkt/tjänstebeskrivning som är aktuell vid tidpunkten för avtalets ingående.

4.2 Kimicom har rätt att själv utföra det arbete som tilldelats företaget eller att låta tredje part utföra det.

§ 5 Priser, betalningsvillkor, godkännande, betalningsförsummelse

5.1 De priser som överenskommits i respektive avtal ska alltid anges i euro (€), som nettopriser, till vilka ska läggas respektive tillämplig mervärdesskatt.

5.2 Om inget annat avtalats ska betalningen av det totala beloppet ske i två steg. 50 % av beställningsvolymen faktureras omedelbart efter beställningen. De resterande 50 % ska faktureras när kunden skriftligen underrättas om att grundversionen/layouten har skapats.

5.3 När det gäller avtal med underhållstjänst faktureras detta samt avtal om underhållstjänst som sådana skriftligen till kunden av Kimicom månadsvis, om inget annat avtalats.

5.4 Vid avtal där webbplatser och onlinebutiker hyrs kommer kunden att faktureras månadsvis av Kimicom skriftligen, om inget annat avtalats.

5.5 Vid leverans av arbetet krävs godkännande. Leveransen ska ske skriftligen av Kimicom. Godkännande får inte vägras av konstnärliga skäl. Det finns en frihet i utformningen inom ramen för beställningen. Reklamationer måste göras skriftligen till Kimicom inom 14 dagar efter det att arbetet levererats. Därefter anses arbetet vara godkänt som fritt från fel.

5.6 Om kunden vill göra ändringar efter att ha godkänt ett arbete som är fritt från fel, fakturerar Kimicom dessa separat.

5.7 Kimicom förbehåller sig rätten att tillhandahålla tjänster endast mot förskottsbetalning (helt eller delvis) om det finns en objektivt motiverad anledning till detta. Detta gäller i synnerhet Kimicoms kunder som upprepade gånger har överskridit betalningsfristen för tidigare fakturor.

5.8 Kostnader för domänbokningar, Apple Developer, Google Developer, konton, betalningsleverantörer, SSL-certifikat och liknande tjänster debiteras årligen i förväg om de är tillgängliga. Detta inkluderar inte kostnader för serverhyra/hosting. Dessa kommer att faktureras kvartalsvis. Dessa fakturor ska betalas omedelbart efter mottagandet.

5.9 Kostnadsökningar som inträffar efter avtalets ingående och som Kimicom inte ansvarar för kommer att överföras till kunden. Kunden har inte rätt att säga upp eller häva avtalet på grund av kostnadsökningar... om de inte uppgår till tjugo procent eller mer av det överenskomna totalpriset. Kimicom ska på begäran förse kunden med bevis för de kostnadsökningar som har inträffat.

5.9.1 Kimicom kommer att ta ut dröjsmålsränta med 5 procentenheter över Europeiska centralbankens respektive basränta.

5.9.2 Det är inte tillåtet att hålla inne betalningar på grund av kundens motkrav eller att kvitta mot sådana krav. Detta ska inte gälla för rättsligt fastställda fordringar.

5.9.3 Kimicom förbehåller sig rätten att göra ytterligare krav gällande på grund av utebliven betalning.
 

§ 6 Leveranstid

6.1 Kimicoms utvecklingstid eller leveranstid fastställs individuellt för avtal om arbete och tjänster i respektive avtal.

6.2 Om leveransen försenas på ett orimligt sätt ska kunden under alla omständigheter endast ha rätt att utöva de rättigheter som den har enligt lag efter att ha beviljat en rimlig tidsfrist på minst två veckor.

7 § Upphovsrätt, nyttjanderätt, hänvisning, äganderätt, ansvar

7.1 Varje beställning som görs hos Kimicom är ett upphovsrättsligt avtal som syftar till att bevilja nyttjanderätt till arbetsprestationerna.

7.2 Alla utkast och slutliga konstverk omfattas av lagen om upphovsrätt. Detta gäller även om de nödvändiga skyddskraven inte uppfylls i enskilda fall. Kimicom har därför rätt till de upphovsrättsliga anspråken enligt § 97 ff. UrhG (den tyska lagen om upphovsrätt).

7.3 Kimicom tillhandahåller individuella tjänster för varje beställning eller projekt, om så överenskommits. Om inget annat avtalats har kunden dock inga exklusiva rättigheter till Kimicoms typsnitt, ikoner, färger, färgkoder, textpassager i felmeddelanden, bekräftelser, meddelanden, knappformat, enskilda designelement, platshållarbilder, även efter det att projektet har överlämnats. Om Kimicom i enskilda fall har tagit grafik eller typsnitt från grafiska samlingar eller designsamlingar som kan användas utan licens, kan det inte uteslutas att enskilda designkomponenter som Kimicom använder för en beställning också kan användas av andra användare av dessa samlingar. Inga krav kan ställas mot Kimicom till följd av detta.

7.4 Nyttjanderätten överförs inte till kunden förrän kunden har betalat hela ersättningen.

7.5 Kimicom har rätt att namnge Kunden tillsammans med orderbeskrivningen och använda dess logotyper i samband med sin egen reklam. Detta gäller särskilt - men inte enbart - broschyrer, webbplatsen och andra digitala medier.

7.6 Kimicom har rätt att nämnas som upphovsman på reproduktioner och i publikationer om produkten. En kränkning av rätten att bli namngiven ger Kimicom rätt till ersättning.

7.7 Kimicom är endast ansvarig - oavsett rättslig grund - för uppsåt och grov vårdslöshet. Denna ansvarsbegränsning gäller även för dess ställföreträdare och medhjälpare. Detta gäller även för skador till följd av ett positivt avtalsbrott eller en skadegörelse.

7.8 I och med att beställningen godkänns tar kunden ansvar för att text och bilder är korrekta.

7.9 Kimicom ansvarar inte för att dess utkast och andra designarbeten är tillåtliga och registrerbara enligt konkurrens- och varumärkeslagstiftningen. Kimicom är inte skyldig att ge juridisk rådgivning. Det är upp till kunden att på egen bekostnad anlita tredje part för juridisk rådgivning eller granskning. Kimicom ansvarar inte för resultatet av en sådan rättslig prövning.

7.9.1 Kunden ansvarar för eventuella varningar från tredje part mot Kimicom eller rättsliga förelägganden mot dess avtalsprodukter eller deras innehåll. Kunden ska hålla Kimicom skadeslös från alla krav från tredje part på grund av ett sådant intrång.

7.9.2 Kimicom ansvarar inte för den information som överförs via dess tjänster, i synnerhet inte för att den är fullständig, korrekt eller aktuell, och inte heller för att den är fri från tredje parts rättigheter. Detta gäller även mallar, dokument och data som kunden tillhandahåller Kimicom.

7.9.3 Kimicom ansvarar inte för fel på databärare, filer och data, utom i fall av uppsåt och grov vårdslöshet. Kimicoms ansvar är uteslutet för defekter i databärare, filer och data som uppstår vid import av data till kundens system.

7.9.4 Om Kimicom själv är kund till underleverantörer överlåter Kimicom härmed alla sina garantianspråk, skadeståndsanspråk och andra anspråk som uppstår på grund av bristfällig, försenad eller utebliven leverans till kunden. Kunden förbinder sig att först försöka driva in de överlåtna fordringarna innan han eller hon gör anspråk på Kimicom.
 

8 § Kundens skyldighet att samarbeta

8.1 Köpen av nödvändiga licenser eller köp av programvaruabonnemang eller programvaruprodukter, grafiska filer, bilder eller andra tjänster från tredje part ska bekostas av kunden, om inget annat avtalats.

8.2 Kunden ska se till att nödvändiga tillträdesvägar tillhandahålls och att tillträde ges till de system som är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsten. Detta gäller särskilt tillgången till redan befintliga system/gränssnitt, om sådana finns. Dessutom ska kunden se till att de dokument, information och uppgifter som behövs för att tillhandahålla tjänsten ställs till Kimicoms förfogande fullständigt, korrekt och kostnadsfritt inom två veckor från det att beställningen gjorts. Kimicom förutsätter att dessa dokument, information och uppgifter är korrekta.

8.3 Om tredje part har fått i uppdrag av kunden att tillhandahålla en viss tjänst, kommer Kimicom endast att ta över kommunikationen med dessa tredje parter om det rör sig om tjänster som ligger inom Kimicoms kompetensområde. Denna kommunikation betraktas som en tjänst som tillhandahålls av Kimicom och kommer därför att faktureras separat.

8.4 Kimicom ska i god tid, dock minst 14 dagar i förväg, skriftligen informeras av kunden om att kunden anlitar andra leverantörer som påverkar eller gör Kimicoms arbete beroende, och måste godkänna detta. Detta gäller särskilt om kunden själv beställer ytterligare tjänsteleverantörer eller självständigt gör tekniska eller grafiska justeringar. Samtycket ska alltid ges skriftligen.

8.5 Avtal med externa tjänsteleverantörer och/eller ytterligare byråer (särskilt med annonsnätverk, affiliatenätverk, reklambyråer, SEO-byråer, prestandabyråer, betalningsleverantörer, hosting- och/eller domänregister, certifikat och servertjänster) ingås av kunden. Om kostnader uppstår i samband med att dessa avtal ingås med tredje part ska dessa också bäras av kunden, om inget annat avtalats.

8.6 Generellt och om inget annat avtalats garanterar Kunden att alla ändringsarbeten/reparationer av de arbetsresultat och/eller tjänster som Kimicom tillhandahåller och/eller ansvarar för i princip endast får utföras av Kimicom eller av en tredje part som Kimicom har anlitat. Undantag från denna regel kräver ett separat skriftligt avtal i varje enskilt fall. Om detta inte görs ska Kimicom inte i något fall vara ansvarig för eventuella fel som uppstår.

§ 9 Sekretess Kunden förbinder sig att gentemot tredje part iaktta tystnadsplikt i fråga om de uppgifter om Kimicoms affärsverksamhet som blir kända för kunden. Detta gäller i synnerhet idéer och koncept som kommer till dess kännedom under samarbetet.
 

§ 10 Behörighetsort, övrigt

10.1 Enskild jurisdiktion för alla juridiska tvister som uppstår ur eller i samband med parternas respektive avtal och dessa allmänna villkor är Kimicoms säte.

10.2 Alla juridiska relationer med Kimicom regleras uteslutande av tysk lag. Den internationella försäljningskonventionen (CISG) är inte tillämplig.

10.3 Kimicom förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera dessa allmänna villkor. Ändringar eller tillägg kommer att meddelas kunden i textform (brev, fax, e-post). Kunden godkänner dessa ändringar eller tillägg om han inte motsätter sig dem inom två veckor efter mottagandet.

§ 11 Skiljbarhetsklausul Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna. Den ogiltiga klausulen ska ersättas med den lagstadgade bestämmelsen. Om den lagstadgade bestämmelsen saknas ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som vanligtvis kommer så nära som möjligt det ekonomiska syfte som eftersträvas med den ogiltiga bestämmelsen. Eventuella luckor i bestämmelserna ska fyllas i enlighet med detta.

Status 02/2018