KimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicom

KimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicomKimicom

Dataskydd

1. Dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår sekretesspolicy som finns nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats? Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats. Hur samlar vi in dina uppgifter?Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för åtkomst till sidan). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats. Vad använder vi dina uppgifter till? En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende. Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?Du har rätt att när som helst och kostnadsfritt få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Mer information finns i sekretesspolicyn under "Rätt till begränsning av behandling".

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om dessa verktyg och om dina möjligheter att göra invändningar finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration. När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts åtkomst.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är: Kimicom Valentin Ristevski Bessemerstraße 82 12103 Berlin Telefon: 07159/9335150 E-mail: info@kimicom.de Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Dataskyddsombud som krävs enligt lag

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag. Daniela Timotic Bessemerstraße 82 12103 Berlin Telefon: 07159/9335150 E-Mail: timotic@kimicom.de

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-mail till oss. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i specifika fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR).

Om databehandlingen grundar sig på artikel 6.1 e eller f i DSGVO har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen finns i denna dataskyddsförklaring. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21.1 i GDPR). Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktreklam (invändning enligt artikel 21.2 i DSGVO).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av dataskyddsförordningen ska de registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga påverkar inte tillämpningen av andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren på „http://xn--hvg auf „https://xn--hvg och låssymbolen i webbläsaren. Om SSL- eller Om TLS-kryptering är aktiverad kan tredje part inte läsa de uppgifter som du överför till oss.

Information, blockering, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har lagrat är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Så länge kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/ska ske på ett olagligt sätt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller driva igenom rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att raderas.
  • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom att de lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intressen.

Invändning mot reklammejl

Det är förbjudet att använda de kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för tryckplikten för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. skräppost.

3. Insamling av uppgifter på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din slutenhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad. Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. Om andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor. Insamlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att webbplatsen presenteras tekniskt felfritt och optimeras - för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du har angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågningen och i händelse av uppföljande förfrågningar. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret grundar sig därför uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt för detta ändamål. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen. De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - förblir oförändrade.

4. Sociala medier

eRecht24 Verktyg för säker delning

Innehållet på våra sidor kan delas på sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+ i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. På denna sida används verktyget eRecht24 Safe Sharing Tool för detta ändamål. Verktyget etablerar endast direktkontakt mellan nätverken och användarna när användaren aktivt klickar på en av dessa knappar. Om du klickar på knappen innebär det ett samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Detta samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. Detta verktyg överför inte automatiskt användaruppgifter till operatörerna av dessa plattformar. Om användaren är registrerad i något av de sociala nätverken visas ett informationsfönster när du använder de sociala knapparna på Facebook, Google+1, Twitter & Co. där användaren kan bekräfta texten innan den skickas. Våra användare kan dela innehållet på den här sidan i sociala nätverk på ett sätt som överensstämmer med dataskyddet utan att nätverksoperatörerna skapar fullständiga surfprofiler.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics använder så kallade "cookies". Det är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg baseras på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Anonymisering av IP-uppgifter Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. Insticksprogram för webbläsare Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deInvändning mot insamling av uppgifter Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att göra en lämplig inställning i sekretessinställningarna. En opt-out-cookie kommer att sättas, vilket förhindrar insamling av dina uppgifter vid framtida besök på denna webbplats. Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=deBehandling av jobb Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics. Demografiska egenskaper i Google Analytics Den här webbplatsen använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller uppgifter om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter med Google Analytics enligt vad som anges i punkten "Invändning mot insamling av uppgifter". Lagringsperiod Uppgifter som lagras av Google på användar- och händelsenivå och som är kopplade till cookies, användaridentifierare (t.ex. användar-ID) eller annonserings-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Mer information finns på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Plugins och verktyg

Google Web Fonts

På den här webbplatsen används så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för en enhetlig visning av typsnitt. Google Fonts installeras lokalt. En anslutning till Googles servrar sker inte.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring. Användningen av Google Maps är till för att våra onlineerbjudanden ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt och för att det ska vara lätt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO. Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.